U bevindt zich hier: Wie zijn wij Bestuur

Het besuur

Het kerkelijk wetboek omschrijft doel en taak van het parochiebestuur als volgt:
Het kerkbestuur -ook te noemen het parochiebestuur- bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het recht en van hetgeen de bisschop hierover bepaalt.
Met name behoort tot de taak van het kerkbestuur:
a. het bestuur over de roerende en onroerende zaken, die behoren tot het parochiaal vermogen;
b. het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van de parochianen, alsook van andere bijdragen en inkomsten ten behoeve van de parochie;
c. het vaststellen en doen van uitgaven ten behoeve van de parochie;
d. het verlenen van financiële medewerking aan taken, welke geacht kunnen worden te behoren tot het terrein van de parochiële zielzorg;
e. het nakomen van verplichtingen, welke op de parochie als deel van het dekenaat, van het bisdom en van de gehele Kerk rusten;
f. het toelaten van financiële activiteiten behoeve van de onder d en e genoemde taken;
g. het verrichten van andere rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie.
Het parochiebestuur heeft voorts tot taak -samen met een eventuele pastorale raad of
parochievergadering- de pastoor, de andere priester(s), diaken(s) en pastoraal werkers te adviseren over pastoraal beleid. De pastoor heeft de plicht ervoor te zorgen, dat het kerkbestuur deze taak naar behoren kan uitoefenen.

van links naar rechts...

Dick Krom (lid)
Martien den Blanken (vice-voorzitter)
Karel Hennekens (penningmeester)
John de Boer (lid)
Maria Overtoom (lid)
Kees van Went (secretaris)
pastor Herman Helsloot (voorzitter)