PCI

Na de fusie van de parochies van Heiloo, de Egmonden en Akersloot tot één parochie ‘Bron van Levend Water’, besloten de PCI’s van deze voormalige parochies en van de H. Corneliusparochie te Limmen om, op advies van het bisdom, per 01-01-2017 in een PU (Personele Unie) op te gaan. Onderling overleg was reeds enige jaren gaande binnen een zogeheten SamenWerkingsVerband. Autonomie van de PCI’s werd daarbij gewaarborgd, een belangrijke voorwaarde. Zelfstandige activiteiten moeten doorgaan zoals gebruikelijk. Dit is niet alleen van belang in relaties met hulpvragers maar ook met burgergemeentes, sponsors en donateurs.

Per genoemde datum is één en ander per bisschoppelijk decreet officieel bekrachtigd. Daarbij is ook de benoeming van een nieuw PU-PCI bestuur, afkomstig uit eerder genoemde PCI’s, vastgelegd. Lokale aansturing zal plaatsvinden via een lokale PCI-raad, waarvan de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een afsprakenconvenant met het PU-bestuur. Een rooster van aftreden waarborgt continuïteit en kwaliteit binnen het, voor een termijn van vier jaar, benoemde Algemene Bestuur.

Navolgende PCI’s zijn verenigd in wat per 2018 officieel ‘SamenWerkingsVerband Caritas’ heet.

Heiloo: H. Willibrordus (2 bestuursleden)

Akersloot: H. Jacobus de Meerdere (2 bestuursleden)

Limmen: H. Cornelius (2 bestuursleden)

Egmond a/d Hoef: H Margaretha Maria Alacoque (1 bestuurslid)

Egmond Binnen: H. Adelbertus

Egmond aan Zee

Het Algemeen Bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen (indien nodig vaker) en legt verantwoording af aan het Bisdom, conform het ARB voor een (I)PCI, vastgesteld in 1991.

Het Dagelijks Bestuur (voorzitter/secretaris/penningmeester) komt bijeen in geval van andersoortig overleg.

Conform vaste afspraken vindt overleg plaats met het Parochie Bestuur en de lokale PCI-besturen.

Doelstelling

Het stimuleren, versterken, waarborgen en ondersteunen van Caritas in de parochies Bron van Levend Water en H. Cornelius, met inachtneming van de statuten zoals vastgelegd in het Algemeen Reglement voor het bestuur van een (Inter)Parochiële Caritas Instelling in de Nederlandse R.K. Kerkprovincie. Het daarbij in stand houden van een gezonde en verantwoorde (financiële) structuur zonder de autonomie van de lokale Caritas aan te tasten.

Een belangrijk aspect daarbij is de lokale PCI’s kennis te laten nemen van elkaars werkzaamheden en daarbij mogelijkheden te creëren tot samenwerking. Elke geloofsgemeenschap heeft zijn eigen achterban met specifieke sociale kenmerken en structuren die soms ook versterking behoeft.

Het bestuur streeft er naar de Caritas betekenisvol te willen laten zijn voor alle (ook niet) parochianen in de HALE-regio, ongeacht geloof/kleur/ras/afkomst.

U kunt in contact komen met de secretaris van het SamenWerkingVerband Caritas door een bericht te sturen naar: secr.swvcaritas@gmail.com .

U vindt gegevens van de plaatselijke Caritas Werkgroepen bij de diverse locaties onder ‘Werkgroepen Diaconie’.

RSINs van de Parochiële Caritas Instellingen

Locatie RSIN ANBI publicatie
Heiloo 824 111 825 https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2136
Akersloot 824 109 995 https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2105
Egmond Binnen 824 108 048 https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2071
Egmond aan de Hoef 824 110 754 https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2130
Egmond aan Zee 824 112 799 https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2173
Limmen 824 154 873 https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2085

Vieringen door de week

H. Willibrordus Heiloo
Di 09:30: Eucharistieviering
Vr 09:30: Rozenhoedje

Steunpunt Egmond-Binnen
Wo 09:30: Eucharistieviering

H.M.M. Alacoque Egmond aan de Hoef
Vr 09:30: Eucharistieviering

Algemeen Contact

RK Parochie Bron van Levend Water
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo
Tel: 072-5330906
info@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl