Nieuwsbrief week 1

Nieuws uit de Kerkstraat

Door omstandigheden is het deze week niet gelukt om een ‘Kerkstraatje’ te schrijven. Daarom maak ik dankbaar gebruik van een column van pastor Nico Knol, die hij afgelopen september schreef voor de nieuwsbrief van zijn parochies van het samenwerkingsverband De Waterkant.
Van harte wens ik u allen, mede namens alle medewerkers van het parochiesecretariaat, een Zalig Nieuwjaar!
Marieke Hoetjes

‘Weet te genieten van wat van boven komt….’ (Quae sursum sunt sapité)
Het is zeker 23 of 24 jaar geleden, precies weet ik dat niet meer, dat ik voor het eerst mocht voorgaan in de kapel van het Liobaklooster in Egmond-Binnen. Ik was destijds pastoor van de Egmonden en de zusters van het Benedictinessen klooster wilde wel eens kennismaken met me. Vanaf dat moment ben ik daar wekelijks geweest, altijd op een vaste dag en groeide er een soort van vriendschap. Soms waren er groepen in retraite die me voor een bepaald onderwerp nodig hadden – soms als luisterend oor voor een van de zusters maar ook steeds weer voorganger of ‘beaarder’ wanneer er een zuster overleden was. Er is door die jaren heen nogal wat veranderd in deze kloostergemeenschap. Er kwamen nieuwe bewoners bij en niet alleen vrouwen, ook mannen – want de droom van de stichteres moeder Hildegard kon ook in Egmond eindelijk bewaarheid worden, een dubbelklooster! Onvermijdelijk gingen er ook weg… mensen die ontdekten dat hun weg verder ging, niet in dit klooster maar wel via dit klooster. We namen afscheid van dierbaar geworden zusters – inmiddels ook een beetje medezusters… want als je zo lang elke week met een groep optrekt dan raak je verweven met elkaar.
‘Weet te genieten van wat van boven komt….’ (Quae sursum sunt sapité) is de lijfspreuk waarmee de kloostergemeenschap in het leven staat, een lijfspreuk die me erg aanspreekt. Het leert je de schoonheid te ontdekken in wat er om je heen is en wie er om je heen is, in dat alles is die Ene …
Voor mij zijn ze een soort van biddend thuisfront geworden en éénmaal in de week mag ik meebidden en zingen en kan er dan weer voor een hele week tegen. Een soort van tankstation voor de geest. De kloostergemeenschap die hier woont, timmert niet alleen aan de weg van Christus, maar ook aan de weg waarop velen naar het toe kunnen komen. Er is een school voor vrede waar jonge mensen van heinde en verre hun inspiratie opdoen. Er is natuurlijk een gastenverblijf, er worden weer regelmatig activiteiten ontplooit op gebied van kunst en expressie en er is ‘T Huis Lioba’ een respijt huis voor mensen die net te horen hebben gekregen dat ze in hun laatste levenstijd zijn aangekomen en een plek zoeken om op adem te komen van die klap. Het klooster wordt ook regelmatig bezocht door groepen aanstormende leerkrachten van PABO’s in Nederland en zelfs door groepen leerlingen van bepaalde scholen uit het land. Kortom het Liobaklooster is een plek waar vanuit de beschouwing en het gebed gewerkt wordt aan de wereld als het Rijk van God.
In overleg met de huidige overste zr. Emmauele Sipkema wilde ik m’n band met dit klooster officiëler maken en na toestemming van de raad, mag ik in September aantreden als oblaat van dit klooster. ‘Wat is dat nou weer?’ Wel, je hebt een soort van betrokkenheid in diverse graden. Allereerst heb je de leden van dit klooster die hun geloften hebben gedaan en vast verbonden zijn als moniale of monnik, daarnaast heb je mensen die een belofte doen aan dit klooster en binnen de muren wonen dat heet regulier oblaat. Vervolgens heb je de groep die verbonden is met dit klooster en zich verbindt met hen maar in de wereld wonen en dat heet seculier oblaat, tot die laatste groep behoor ik straks. Je probeert dan te leven naar de regel van de H.Benedictus, je zet je in voor deze kloostergemeenschap en een paar keer per jaar komen alle oblaten samen voor een ontmoetings- en inspiratiedag.
Als je eens kennis wilt maken met deze kloostergemeenschap samen met mij, kom dan naar de viering op de dinsdag om 11:30 uur (behalve de eerste dinsdag van de maand dan is er geen viering) We bidden dan het middaggebed en vieren de Eucharistie. Vooraf kan ik je iets vertellen over deze bijzonder plek… O en elke zaterdagmiddag is de tentoonstellingsruimte geopend vanaf 15:00 uur… je kunt dan zien wat ze daar allemaal maken en verkopen….want ja er moet wel brood op de plank komen!
Met een hartelijke groet, pastor Nico
PS
Wellicht gelden er op dit moment wegens corona andere regels ten aanzien van de laatste alinea….

 

Vieringen

 • Vrijdag 31 december – Oudjaar – 10.00 uur
  Oudejaarsviering met De Brug
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  Jac Verberne, In dierbare herinnering: Gré Kraakman-de Koning en Kees Kraakman, In liefdevolle herinnering: Henk Spaans en Atie Spaans-Kamp, In dankbare herinnering: Michaël van Velzen en Anna Maria van Velzen-Vermorken, In liefdevolle herinnering: Louw Jonker en Corrie Jonker-Kaandorp
 • Zondag 2 januari – 10.00 uur – (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met Herenkoor
  Voorganger: B. Leurink
  Gebedsintenties:
  Johannes Hendrikus Hageman, Fenny de Koning-Wennekes, Wim Kager, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger, Uit dankbaarheid voor overleden ouders Joop van Westerop en Tiny van Westerop-Wever
 • Zondag 9 januari – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met Dameskoor
  Voorganger: N. Mantje
  Gebedsintenties:
  Johannes Hendrikus Hageman, Miep Luijckx, Overleden familie Lammers, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger, In liefdevolle herinnering: Pierre Bussen

TOEGANGSKAARTEN VOOR 9 JANUARI ZIJN VANAF MAANDAG 3 JANUARI VERKRIJGBAAR BIJ HET SECRETARIAAT

 

Extra Nieuws

 Van de Bisschoppen

(bron: Bisdom Haarlem-Amsterdam)
Naast de eer­der af­ge­kon­digde maat­regelen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, hebben de bis­schop­pen besloten tot nog ver­dere aanscher­ping in ver­band met de af­ge­kon­digde lockdown per 19 de­cem­ber.
Begin de­cem­ber wer­den al de publieke vie­rin­gen na 17.00 uur geschrapt en daar­mee ook alle publieke kerst­nacht­vie­ringen om zo op kerst­avond een massale bewe­ging van kerk­gan­gers te voor­ko­men. Nu kon­digen de bis­schop­pen aan dat bij de publieke vie­rin­gen voor 17.00 uur nog slechts vijf­tig aanwe­zigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor ie­der­een. Dat ervaren ook de R.-K. bis­schop­pen en zij nemen hierin hun verant­woor­de­lijk­heid. Ze begrijpen dat dit voor pa­ro­chies en pa­ro­chi­anen weer een teleur­stel­ling is die het samen vieren van onder meer Kerst­mis EN Nieuwjaar belemmert. ‘Maar’ vragen de bis­schop­pen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorg­vul­dig doen in soli­da­ri­teit met de hele samen­le­ving. Als gelo­vi­gen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het ver­trouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

Voor alle vie­rin­gen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijf­tig aanwe­zigen, exclusief be­die­naren, publiek toe­gan­ke­lijk blijven.

Reserveren en zang

Pa­ro­chies wordt ver­zocht weer te werken met een reserve­rings­sys­teem en alle bestaande maat­regelen blijven van kracht. Dat geldt voor de an­der­halve meter­regel, de ver­plich­ting tot het dragen van een mondkapje bij ver­plaat­singen en de basis­regels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten.
Wat betreft het zingen gaan de bis­schop­pen terug naar de eer­dere maat­regel van voorzang door één cantor of maximaal vier zan­gers.

Uit­vaar­ten en andere ker­ke­lijke bij­een­komsten

Uit­vaar­ten mogen – met ver­wij­zing naar de uit­zon­de­ring die door de over­heid wordt toe­ge­staan – vanaf 19 de­cem­ber door maximaal hon­derd personen wor­den bijgewoond. Voor alle andere vie­rin­gen geldt het genoemde aantal van maximaal vijf­tig aanwe­zigen.
Voor alle andere ker­ke­lijke bij­een­komsten dan vie­rin­gen geldt dat deze zoveel moge­lijk digi­taal plaats moeten vin­den. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buiten­bij­een­komsten kunnen er geen openlucht­vie­ringen, her­ders­tochten enzo­voort plaats­vin­den. Wanneer de kerken wor­den open­ge­steld voor de aanbid­ding van het heilig Sacra­ment of voor een bezoek aan de kerst­stal van­wege per­soon­lijke devotie, dan gel­den alle basis­regels op het gebied van afstand hou­den, mondkapje, hygiëne en ge­zond­heid.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl