Nu geen wijzigingen coronamaatregelen

In de pers­con­fe­ren­tie van de bur­ger­lijke over­heid van 14 januari over de Corona­maat­re­ge­len is er enige verrui­ming gegeven voor het openen van winkels, scholen en sport­acti­vi­teiten. Dit heeft nog niet tot ver­an­de­ring in het beleid van de katho­lie­ke kerk geleid. De bis­schop­pen­ver­ga­de­ring heeft besloten met eventuele aanpas­singen van het protocol te wachten tot de volgende pers­con­fe­ren­tie van de burgerlijke over­heid op 25 januari.

  • Voor de katho­lie­ke kerk is het aantal gelo­vi­gen beperkt tot vijf­tig.
  • Alle vieringen na 17:00 uur vervallen.
  • Wat betreft het zingen gaan de bis­schop­pen terug naar de eer­dere maat­regel van voorzang door één cantor of maximaal vier zan­gers.
  • Uit­vaar­ten mogen – met ver­wij­zing naar de uit­zon­de­ring die door de over­heid wordt toe­ge­staan – vanaf 19 de­cem­ber door maximaal hon­derd personen wor­den bijgewoond. Voor alle andere vie­rin­gen geldt het genoemde aantal van maximaal vijf­tig aanwe­zigen.
  • Verder gelden alle gel­den alle basis­regels op het gebied van afstand hou­den, mondkapje, hygiëne en ge­zond­heid.

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl